SAKRAMENTY

CHRZEST

chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2. Ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z       chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Potrzebne dokumenty:

1.Świadectwo Urodzenia dziecka;

2. Jeżeli chrzestni należą do innej parafii, powinni mieć zaświadczenie od swojego proboszcza,

o dopuszczeniu do pełnienia zadań chrzestnego

***

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie

Bierzmowanie to sakrament w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina aby swoją wiarę

mężnie wyznawał bronił jej i według niej żył.

Dary Ducha Świętego:

1. Dar mądrości

2. Dar rozumu

3. Dar umiejętności

4. Dar rady

5. Dar męstwa

6. Dar pobożności

7. Dar bojaźni Bożej

 ***

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Komunia

Owocem Komunii świętej ma być głębokie zjednoczenie z Chrystusem, który powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56).

„Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego, ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym, podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu Komunii eucharystycznej, Chleba naszej pielgrzymki, aż do chwili śmierci, gdy zostanie nam udzielony jako Wiatyk” — czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

 W naszej parafii do I Komunii świetej przystępują dzieci z III klasy. Przygotowanie odbywa się w sali katechetycznej w poniedziałek i w czwartek.

Wymagane dokumenty: świadectwo chrztu dziecka, jeżeli było ochrzczone poza parafią

***

POKUTA I POJEDNANIE

pojednanie

Penitent przystępujący pod wpływem Ducha Świętego do Sakramentu Pokuty, winien na pierwszym miejscu nawrócić się do Boga całym sercem. To wewnętrzne nawrócenie serca, które obejmuje żal za grzechy i postanowienie podjęcia nowego życia, wyraża się poprzez wyznanie grzechów Kościołowi, przez zadośćuczynienie i poprawę życia. Pan Bóg zaś udziela odpuszczenia grzechów za pośrednictwem Kościoła, który działa przez posługę kapłanów.

Jezus w wieczerniku, kiedy ukazał się apostołom, „tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23).

Warunki dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Do sakramentu Pokuty i Pojednania można przystąpić przed każdą Mszą św.

 ***

NAMASZCZENIE CHORYCH”

Nam Chor

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14 – 15)

Sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem żywych. Kościół naucza, że jest to sakrament umocnienia i uzdrowienia. Może być udzielany wielokrotnie. Jest on potrzebny nie tylko chorym, ale również ich bliskim we wspólnym przeżywaniu prawdy, że człowiek powołany jest do wspólnoty z Bogiem w wieczności.

Siłą na godzinę przejścia jest święte namaszczenie i wiatyk. Wiatyk — to łacińskie słowo via tecum: „na drogę z tobą”. Wiatykiem nazywamy Komunię Świętą, tę na drogę do domu Ojca, ostatnią. Towarzyszy jej wyznanie wiary składane przez chorego i szczególna modlitwa Kościoła. Bo do domu Ojca pójdzie każdy. Nie każda choroba i nie każda chwila jest tą ostatnią. Ale w każdej z tych trudnych chwil chce być z nami Jezus. Dlatego zostawił nam sakrament chorych.

Przed wizytą księdza przychodzącego z posługą sakramentu namaszczenia chorych trzeba przygotować: stolik, na nim krzyż, świecę, wodę święconą i kropidło. Najważniejsze jest jednak, aby domownicy i osoby towarzyszące przygotowały się duchowo i modliły się wraz z księdzem w intencji chorego.

***

MAŁŻEŃSTWO

małżeństwo

Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali. Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny.

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej około 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc następujące dokumenty:

  1. Świadectwo zawarcia związku cywilnego.
  2. Świadectwo chrztu „DO ŚLUBU” (Inaczej metryka chrztu . Świadectwo znajduje się w parafii, w której katolik został ochrzczony).
  3. Świadectwo bierzmowania (zazwyczaj jest wpisane na świadectwie chrztu, ale jeśli nie ma tam adnotacji, to trzeba je uzyskać w parafii, której narzeczona/ny przyjął ten sakrament).
  4. Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
  5. Paszport krajowy.

Sakrament Małżeństwa mogą przyjąć osoby ochrzczone, pełnoletnie, narzeczony – lat 18, narzeczona lat – 18, wolne od przeszkód małżeńskich, kontrakt cywilny nie utożsamia się ze ślubem kościelnym – Sakramentem i dlatego wierzącym nie daje prawa do życia małżeńskiego.

 malzenstwo-obraczki

Reklamy